Najčešća pitanja stranaka vezana za poslove Službe za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i raseljena lica i odgovori na ista:


U skladu sa odredbama Odluke o jedinstvenom načinu upravljanja, raspolaganja i zaštiti stanova na kojima pravo raspolaganja ima Općina Goražde („Službene novine Općine Goražde“, broj 8/12) Općina Goražde sa slobodnim stambenim jedinicama raspolaže na način da iste dodjeljuje u zakup u skladu sa redoslijedom  koji je utvrđen Konačnom rang listom  prioriteta za davanje u zakup stanova. Pomenuta lista se utvrđuje  na osnovu raspisanog Javnog oglasa od strane Načelnika Općine Goražde svake četiri godine, a po potrebi i ranije.
Komunalna naknada je javni prihod Općine koji se namjenski koristi za podmirenje troškova zajedničke komunalne potrošnje.
Na poseban račun, za pokrivanje troškova zajedničke komunalne potrošnje.
U skladu sa Odlukom o potrebnoj dokumentaciji i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja komunalne naknade i određivanju vrijednosti boda komunalne naknade za 2013. godinu lica koja primaju stalnu socijalnu pomoć i lica čija ukupna primanja po domaćinstvu ne prelaze iznos najniže penzije u Federaciji Bosne i Hercegovine mogu podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava na oslobađanje od plaćanja komunalne naknade do 31.01. tekuće godine.
Ne može iz razloga što je odredbama člana 19. stava 1. Zakona o unutrašnjem platnom prometu Federacije BiH, propisano da se uplata gotovog novca na račun i isplata gotovog novca s računa realizuju nalogom za plaćanje.
Da se u Budžetu Općine predvide određena novčana sredstva za izgradnju novih parking mjesta (saobraćaja u mirovanju).
Neophodno je doraditi program kojim će se sadržaj ispostavljenog Računa za javnu površinu dopuniti rubrika na kojoj će biti iskazan dosadašnji dug.
Po Zakonu o prostornom uređenju i građenju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde niko nije oslobođen plaćanja rente, ali pravo na subvenciju za boračku populaciju se ostvaruje preko Službe za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu Općine Goražde.
Nije revidovana prostorno-planska dokumentacija kojom bi bile određene nove lokacije. Pod hitno bi se moralo pristupiti donošenju revidovane prostorno-planske dokumentacije od strane Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a na osnovu toga da i Općina Goražde donese prostorni plan.
Postupak legalizacije se vrši na način da se pokrene naknadni postupak za odobravanje gradnje koji se vodi na isti način kao i redovni postupak s tim da se navodi da se radi o već izgrađenom objetu.
Da, ukoliko se parcela nalazi u obuvatu nekog od važećih regulacionih planova.


Ažurirano 22.03.2016. godine