ODGOVORNO LICE

Sanid Zirak mr. sci.
Tel/Fax 038/221-796
Email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

NADLEŽNOSTI SLUŽBE:

 • - Izvršava i osigurava izvršavanje zakona i drugih propisa u oblastima za koje je osnovana;
 • - Sprovodi utvrđenu politiku u oblastima za koje je osnovana;
 • - Vrši izradu nacrta podzakonskih akata iz nadležnosti Službe;
 • - Provodi utvrđenu politiku iz oblasti opće uprave u skladu sa zakonskim propisima, odlukama Općinskog vijeća i zaključcima općinskog načelnika;
 • - Rješava u upravnim stvarima i preduzima upravne i druge mjere u okviru prava i dužnosti Općine, za koje nisu nadležne druge službe za upravu Općine;
 • - Predlaže i sprovodi utvrđenu politiku i stvara uvjete za razvoj djelatnosti iz oblasti brige o djeci, predškolskom odgoju i obrazovanju, osnovnom obrazovanju, u skladu sa zakonom;
 • - Sprovodi utvrđenu politiku u skladu sa strateškim dokumentima i Zakonom o udruženjima i fondacijama;
 • - Vrši implementaciju Zakona o javnim ustanovama i preduzećima, kojima je Općina Goražde osnivač iz nadležnosti Službe;
 • - Analizira stanja javnog reda i mira, sigurnosti ljudi i imovine te predlaganje mjera prema nadležnim organima za ova pitanja;
 • - Rješava u upravnim stvarima iz oblasti društvenih djelatnosti;
 • - Osigurava primjenu i implementaciju ZOSPI-a;
 • - Učestvuje u provođenju sportskih manifestacija i manfestacija kulturno-zabavnog karaktera povodom obilježavanja značajnih datuma i događaja prema utvrđenom Kalendaru;
 • - Prati stanje i predlaže mjere na unapređenju politike finansiranja iz oblasti nauke, obrazovanja, kulture, sporta, vjerskih pitanja;
 • - Predlaže mjere za unapređenje vjerskih sloboda i u tom cilju surađuje sa Komisijom za vjerska pitanja Općinskog vijeća Općine Goražde i vjerskim zajednicama;
 • - Predlaže mjere za unapređenje blagovremenog, efikasnog i pravilnog informisanja građana i unapređenje slobode govora i štampe;
 • - Vodi postupak i izrađuje nacrte rješenja o pravima i obavezama iz radnih odnosa;
 • - Vrši sve personalne poslove za funkcionere, službenike i namještenike Općinskih službi;
 • - Radi na izradi izvještaja, informacija i svih drugih stručnih materijala iz oblasti personalnih poslova;
 • - Izrađuje programe za stručno usavršavanje službenika i namještenika;
 • - Obavlja poslove na izdavanju radne knjižice prvi put i duplikata i vrši promjene podataka u njima;
 • - Vrši pohranu radnih knjižica dostavljenih od strane preduzeća i drugih pravnih subjekata;
 • - Vrši poslove planiranja, održavanja i nesmetanog funkcionisanja informacionog sistema Općine.
 • - Vrši poslove informisanja i stvaranja uvjeta za razvoj i slobodno djelovanje informativnih medija iz nadležnosti Općine;
 • - Pomaže u vršenju kabinetskih, protokolarnih, operativno-tehničkih i drugih poslove za potrebe općinskog načelnika;
 • - Sarađuje sa pravnim licima koja se bave poslovima izrade programskih paketa za općinske službe;
 • - Obavlja poslove pisarnice i arhive;
 • - Vrši ovjeru prepisa i rukopisa te legalizaciju potpisa;
 • - Vrši poslove digitalizacije arhivske građe i stara se o njenom čuvanju;
 • - Vrši poslove građanskih stanja u matičnom i mjesnim uredima Općine;
 • - Stara se o implementaciji Izbornog zakona BiH u koordinaciji sa CIK-om i OIK-om;
 • - Vodi aktivnosti iz domena međunarodne saradnje - potpisivanja memoranduma, sporazuma i povelja o bratimljenju i sl. iz nadležnosti Općine;
 • - Vrši saradnju sa međunarodnim organizacijama;
 • - Stara se o blagovremenom izvršavanju aktivnosti iz domena zajedničkih poslova
 • - Vrši opsluživanje telefonske centrale;
 • - Vrši dostavu pošte adresarima;
 • - Stara se o održavanju električne i vodovodne instalacije u zgradi;
 • - Vrši tekuće opravke objekta, sredstava rada i uređaja;
 • - Obezbjeđuje korištenje voznog parka Općine za potrebe načelnika, općinskih službi i Vijeća i održava vozni park;
 • - Osigurava održavanje čistoće u radnim i drugim prostorijama;
 • - Vrši fizičko obezbjeđenje zgrade;
 • - Obavlja poslove recepcije;
 • - Vrši ugostiteljske usluge;
 • - Obavlja i druge poslove i zadatke koji su joj dati u nadležnost propisima Federacije, Kantona i Općine.