ODGOVORNO LICE

Džemail Popović
Tel. 038/221-002
Email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Osnovna prava propisana ovim zakonima su:

 • Porodična invalidnina i uvećana porodična invalidnina;
 • Lična invalidnina, ortopedski dodatak i njega i pomoć drugog lica;
 • Novčani dodatak dobitnika najvećih ratnih priznanja - odlikovanja;
 • Osnovno obezbjeđenje demobilisanih boraca;
 • Zdravstvena zaštita;
 • Pomoć u slučaju smrti;
 • Banjsko-klimatsko liječenje;
 • Povlaštena vožnja;

Pored ostvarivanja osnovnih prava u Službi za boračko-invalidsku zaštitu ostvaruju se prava na jednokratne novčane pomoći,

pomoći u liječenju i nabavci lijekova po Odluci Općinskog vijeća,

izdaju se uvjerenja o visini primanja, vrši se pružanje pravne pomoći za rješavanje socijalno-statusnih pitanja boračkih populacija,

obrađuje dokumentacija za dodjelu kredita putem banaka, vrše obustave i pružaju druge vrste pomoći ovim populacijama u rješavanju socijalno-statusnih pitanja.

NADLEŽNOSTI SLUŽBE:

 • Izvršava i osigurava izvršavanje zakona i drugih propisa u oblasti boračko-invalidske i socijalne zaštite;
 • Sprovodi utvrđenu politiku u oblastima za koje je osnovana;
 • Vrši izradu nacrta podzakonskih akata iz nadležnosti Službe;
 • Pruža zaštitu i ostvarivanje prava boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca;
 • Rješava u prvom stepenu zahtjeve za ostvarivanje prava iz boračko-invalidske i socijalne zaštite u skladu sa Federalnim i Kantonalnim zakonima;
 • Provodi aktivnosti koje se odnose na pružanje i ostvarivanje prava i rješavanje socijalno statusnih pitanja lica iz reda boračkih populacija i lica koja su u stanju socijalne potrebe;
 • Provodi postupak i donosi rješenja u upravnim stvarima i poduzima upravne i druge mjere u oblasti boračko-invalidske zaštite;
 • Predlaže novčana sredstva u Budžetu Općine za boračke populacije i sufinansiranje rada udruženja boračkih populacija i socijalna pitanja; 
 • Prati stanje, vodi statistiku i drugu odgovarajuću evidenciju iz oblasti boračko-invalidske zaštite;
 • Vodi knjigovodstvo i vrši obračun priznatih prava korisnika boračko-invalidske zaštite;
 • Vrši stručne i administrativne poslove za komisiju za ocjenjivanje vojnog invaliditeta i ocjene radne sposobnosti korisnika, Federalnog i Kantonalnog Ministarstva za boračka pitanja i druga radna tijela Općinskog vijeća i općinskog načelnika;
 • Dostavlja izvještaje, informacije i analize Federalnom i Kantonalnom ministarstvu za boračka pitanja, Općinskom vijeću i općinskom načelniku;
 • Vrši saradnju sa vojnim i civilnim strukturama radi racionalnijeg i efikasnijeg obavljanja poslova iz svoje nadležnosti;
 • Vrši saradnju i koordinaciju sa mjesnim zajednicama i udruženjima u cilju rješavanja socijalno-statusnih pitanja korisnika boračko-invalidske i socijalne zaštite; 
 • Obavlja i druge poslove i zadatke koji su joj dati u nadležnost propisima Federacije, Kantona i Općine.

Sve informacije vezane za rješavanje socijalno-statusnih pitanja vojnih invalida i članova njihovih porodica, članova porodica poginulih i umrlih boraca, demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica mogu se dobiti u Općini Goražde – Služba za boračko-invalidsku zaštitu II sprat kancelarija broj: 40, 41 i 50.i u Centru za pružanje usluga građanima ili tel. br. 221-002 i 241-450 lokali 214, 215 i 228.